Verkoopsvoorwaarden A&C Systems

Algemeen

Alle bestellingen en verkopen via de webshop die uitgebaat wordt via de website toestellen.telenet.be (“Telenet Webshop”) worden beheerst door huidige verkoopsvoorwaarden (“Verkoopsvoorwaarden”) van A&C Systems NV (met maatschappelijke zetel te Bleyveldstraat 16A, 3320 Hoegaarden en ondernemingsnummer 0445.299.482) (“A&C Systems”).

Voor de uitbating van de Telenet Webshop werkt Telenet BV (“Telenet”) samen met A&C Systems, die optreedt als verkoper.

Enkel Telenet-klanten kunnen gebruik maken van de Telenet Webshop en via de Webshop bestellingen plaatsen. Hierna verwijst het begrip “Koper” naar een Telenet-klant die een geldige bestelling op de Telenet Webshop geplaatst heeft.

Bij het plaatsen van een bestelling op de Telenet Webshop gaat de Koper een overeenkomst aan met A&C Systems op basis van de huidige Verkoopsvoorwaarden.

Vooraleer de bestelling geplaatst kan worden, dient de Koper tijdens het bestelproces de Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden.

A&C Systems is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper (bv. voor de verzending van de bestelling).

Indien één of ander beding van onderhavige Verkoopsvoorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing.

Prijzen en betalingen

Alle prijzen worden vermeld in EURO, zijn inclusief BTW, (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) exclusief leveringskosten en geldig onder voorbehoud van materiële fouten en/of vergissingen.

De leveringskosten worden, voor zover van toepassing, afzonderlijk vermeld in de loop van de bestelprocedure en variëren, afhankelijk van het volume en de prijs van de bestelling.

Eventuele kortingen zijn afhankelijk van de toepasselijke kortingsvoorwaarden.

Bij bestellingen via de Telenet Webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • Kredietkaarten (VISA en MasterCard);
  • Bancontact/MisterCash; of
  • Webbanking (KBC Online en Belfius Direct Net).

A&C Systems aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.

Levering

Er wordt enkel geleverd in België na betaling van het volledige bedrag door de Koper.

Tenzij anders werd overeengekomen, zijn de door A&C Systems opgegeven leveringstermijnen benaderend.

Zelfs indien een bindende leveringstermijn werd overeengekomen, zal A&C Systems in geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheid, steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat deze omstandigheden een eind hebben genomen, hetzij aan de verkoop te verzaken zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper. In dit laatste geval zullen de ontvangen bedragen terugbetaald worden aan de Koper.

Garantie

Als consument beschikt de Koper over een wettelijke garantie van 2 jaar na de levering van de goederen aangekocht via de Telenet Webshop.

De Koper dient het product onmiddellijk na levering na te kijken om na te gaan of het beantwoordt aan de specificaties overeengekomen bij de bestelling. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de twee weken na vaststelling ervan via het online formulier meegedeeld worden.

Meer informatie over de uitoefening van de wettelijke garantie vindt de Koper op www.telenet.be/support (onder ”Je toestel laten herstellen”).

Herroepingsrecht

De Koper heeft gedurende 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering van het goed het recht zijn aankoop te herroepen, zonder opgave van redenen en zonder betaling van enige boete.

Meer informatie i.v.m. het herroepingsrecht, alsook het modelformulier voor herroeping, kan de Koper terugvinden op www.telenet.be/herroepingsrecht

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van enige aansprakelijk in hoofde van A&C Systems (i) in geval van een lichamelijk letsel of overlijden en/of (ii) voor haar eigen opzet en/of grove fout, kan A&C Systems niet aansprakelijk gesteld worden, noch contractueel, noch op grond van één of andere juridische grondslag, voor de schade aan of het verlies van de eigendom van de Koper of van derden, voor winst- en/of inkomstenderving, de bijkomende kosten te wijten aan het gebruik van de door haar geleverde goederen of voor enige andere indirecte schade.

Privacy

A&C Systems treedt op als verwerker ten behoeve van Telenet, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. In het kader van je aankoop via de Telenet Webshop worden je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Telenet (beschikbaar via www.telenet.be/privacy).

Wijziging van de voorwaarden

A&C Systems behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. De versie van de Verkoopsvoorwaarden van toepassing op het ogenblik van de bestelling blijft van toepassing op deze bestelling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen m.b.t. bestellingen en/of aankopen via de Telenet Webshop, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken Antwerpen, afdeling Mechelen.

Klachten

In geval van klachten kan u deze melden via www.telenet.be/contact. U kan eveneens een klacht indienen via het Online Dispute Resolution (ODR)-platform van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr/).

Search engine powered by ElasticSuite